مشاوره و اجرا پروژه‌های مختلف در دانشگاه‌ها:

دانشگاه زند- شيراز

دانشگاه شاهد

دانشگاه شهاب‌ دانش – قم

دانشگاه علم و صنعت ايران

دانشگاه علم و صنعت ايران – دانشكده‌ي مكانيك

دانشگاه علوم پزشكي بابل

دانشگاه علوم پزشكي مشهد