مشاوره و اجرا پروژه‌های مختلف در شرکت‌های خصوصی

شبكه Nopico (نوآوران پيشگام)

شبكه‌ي پگاه

شرکت بازرگاني خوش‌روش

شرکت پويا سامانه

شركت اخشان

شركت ايران توريست

شركت تايد‌واتر

شركت كامپيوتري پاليز‌نت

شركت لوله و پروفيل سديد

مجله‌ي رايانه

مجموعه رستورانهاي زنجيره‌اي تماشا

موسسه تماشاگه راز