سازمان‌ها و نهادهای دولتی

وزارت دفاع

وزارت امور اقتصادي و دارائي

معاونت آبخيز داري وزارت جهاد كشاورزي

هيأت امناي كتابخانه هاي كشور وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

سازمان پژوهش هاي كرمان

سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

دانشگاه ها

دانشگاه علم و صنعت ايران

دانشگاه علم و صنعت ايران- دانشكده مكانيك

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

دانشگاه علوم پزشكي بابل

دانشگاه شاهد

بببب

شركت خصوصی

شركت پويا سامانه

شركت اخشان

شركت تايد واتر

مجله رايانه

شبكه پگاه

شبكه Nopico (نوآوران پيشگام)

مشتریان مشک را بیشتر بشناسید...